A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest Teréz krt. 48.; cégjegyzékszám: 01-09-915771; adószám: 20319386-2-42.; képviseli: Bank Tamás ügyvezető), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a Szervező számára feleslegessé vált, használt színpadi jelmezek licitje (a továbbiakban: „Licit”) lebonyolításának szabályait tartalmazza.

A Licitben való részvétel kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges, azzal, hogy a Licitben való részvétellel a Licitben résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit és a hozzá kapcsolódó, a Szervező honlapján és a Licit lebonyolításának helyszínén kifüggesztett adatkezelési szabályzatában foglaltakat.

A jelen Szabályzat 2023. november 11. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Részvételi jogosultság

A Licitben részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon állandó lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A Licitben nem vehet(nek) részt:

- a Szervező, megbízottjaik, valamint azok közeli hozzátartozói,

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek, megbízottjaik, valamint azok közeli hozzátartozói,

- 18. életévüket be nem töltött személyek.

A Licit szabályai

Szervező akként döntött, hogy általa színpadi előadáshoz már nem használt színpadi jelmezek egy részét a vételár feltüntetésével értékesítés céljából kiállítja a székhelyén (1066 Budapest Teréz krt. 48) lévő „Julius Meinl” színpadra, míg a színpadi jelmezek másik részét Licitre bocsátja, egy minimum, a Szervező által előre meghatározott licitár megadásával. Jelen Szabályzat a Licitre bocsátott színpadi jelmezek Licitjének lebonyolítására vonatkozó szabályokat hivatott szabályozni.

A Licitre online, kerül sor azzal, hogy a Licitre bocsájtott jelmezeket Szervező napi rendszerességgel Facebook oldalán (https://www.facebook.com/jatekszin) jeleníti meg. A Licitre bocsájtott jelmezek esetében Szervező jól látható módon feltünteti az egyes jelmezek sorszámát, kikiáltási árát, mint minimum licitárat. Az árak minden esetben bruttó összegben kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a kedves látogató úgy ítéli meg, hogy valamely kiállított jelmez elnyerte tetszését és így részt kíván venni a Licitben,ezt a Szervező licit@jatekszin.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenettel teheti meg, a lent megjelölt adatok pontos megadásával. A licit akkor érvényes, ha az azt tartalmazó e-mail beérkezett. A beérkezett e-mailekre a Szervező az e-mail Szervezőhöz történő beérkezését követő 24 órán belül válaszüzenetet küld a Résztvevőnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az e-mail hiányosan, vagy nem olvasható módon kerül megküldésre, illetve, ha annak kitöltője a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek nem felel meg, vagy utóbb a Licit eredményének kihirdetését követően bebizonyosodik, hogy a nyertes a Licitben való részvételre jelen Szabályzat alapján nem volt jogosult, úgy az érintett licitáló a Licitből kizárásra kerül. A Licitben résztvevő az e-mailben köteles megadni:

- a nevét,

- telefonszámát,

- értesítési e-mail címét, ha ez eltér attól az e-mail címtől, ahonnan az elektronikus levelet küldte,

- a licitje összegét – mely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási ár –,

- a Licit tárgyát képező jelmez sorszámát.

A Licitben csak akkor vehet részt valaki, ha a jelen Szabályzatban szereplő összes feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát helyesen megadta. Az adatok nem megfelelő voltáért vagy hiányosságáért kizárólag a Résztvevő felelős.

A Licit valamennyi jelmez esetén 2023. november 11-én 0:01 órakor kezdődik és 2023. november 26. 23:59 órakor zárul.

A Licit nyertese azon résztvevő lesz, akinek az érvényesen leadott Licitjében a legmagasabb licitárat adta meg. Amennyiben a licitárak között egyenlőség mutatkozik, úgy az a Résztvevő lesz a licit nyertese, aki hamarabb licitált, azaz a Licitet tartalmazó e-mailje előbb beérkezett a Szervezőhöz.

A licit időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett licitálások érvénytelenek, így azok automatikusan kizárására kerülnek.

A Résztvevőnek lehetősége van több Licitet is leadni egyazon jelmezre. Amennyiben a Résztvevő több alkalommal licitál egy adott jelmezre, a leadott licitjei közül a legmagasabb licit árat tartalmazó licitje kerül kizárólag figyelembevételre.

A legkeresettebb jelmez vagy jelmezek Licitjének aktuális állásáról, a Szervező a licit időtartama alatt Facebook oldalán információkat jelenít meg. A Licitre nyitva álló idő lejártakor a Szervező két képviselője jegyzőkönyv felvétele mellett egyesével kiértékeli a beérkezett e-maileket és a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kiválasztja a Licit nyertesét.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a megvásárolt jelmezek kizárólag magáncélra használhatóak fel. Magáncéltól eltérő használat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján engedélyköteles. A nem magáncélra történő használatból eredően a Szervezőt ért esetleges kárt a vásárló köteles Szervezőnek megtéríteni.

A Licit eredményének kihirdetése

Az adott Licit eredményének kihirdetése akként történik, hogy a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzéteszi (a továbbiakban: „Eredményhirdetés”) azt a legmagasabb licitárat, amellyel a licit megnyerhető volt. A nyertes Résztvevő személyazonosságának beazonosítására alkalmas adatokat Szervező nem tesz közzé. Azt a Résztvevőt, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a Licit nyertesének minősül, a Licit lezárását követő 36 órán belül e-mailen és telefonon értesíti a Szervező. Amennyiben Szervező e-mailjére annak megküldését követő 24 órán belül nem érkezik válasz, és a Licit nyertesét telefonon sem tudja Szervező a fenti időintervallumon belül elérni, úgy Szervező a Licitben az eredeti nyertest követő érvényesen legmagasabb Licitárat adó Résztvevőt kiáltja ki a Licit nyertesének.

Tájékoztatjuk a kedves Részvevőket, hogy a Licit nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Licitből eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Licit tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Licit mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

A nyeremény átvétele

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Eredményhirdetést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a Szervező székhelyén előre egyeztetett időpontban megfizetni az általa ajánlott licitárnak megfelelő összegű bruttó vételárat, mely vételár megfizetésének előfeltételével száll át a színpadi jelmez tulajdonjoga Résztvevőre és ezzel egyidejűleg megtörténik a birtokbaadás is. A Vételár megfizetésére számla ellenében készpénzben vagy azonnali banki utalással van mód.

Amennyiben ezen határidőn belül Résztvevő, mint a Licit nyertese nem jelenik meg Szervező székhelyén és az általa ajánlott licitárat nem fizeti meg maradéktalanul, úgy Szervező jogosult e-mail és telefon útján a sorrendben következő legmagasabb licitárat ajánlott Résztvevőt értesíteni a jelmez átvétele és vételára megfizetése céljából, akinek szintén az Eredményhirdetéstől számított 3 (három) munkanap áll rendelkezésére a nyeremény átvételére és vételárának maradéktalan megfizetésére. Ha a „tartaléknyertes” sem jelentkezik határidőben a nyereményért és nem fizeti meg az általa ajánlott licitárát, úgy Szervező jogosult az adott jelmezt újra Licitre bocsátani.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelmez, mint nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele önhibájából meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A licitekben való részvétellel kapcsolatos adatkezelésre a Szervező honlapján elhelyezett adatkezelési tájékoztatóaz irányadó.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a jelen Szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A licitek hiányosságáért (névelírás, helytelen összeg, téves adatok stb.), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk kötelesek viselni. Az adatok helytállóságát sem a licitre történő jelentkezés során, sem azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A kedves Résztvevőknek sikeres licitálást, kellemes játékot kívánunk!

Budapest, 2023. november 11.