A Játékszín nyereményjátéka – Valentin napi nyereményjáték

Játék kezdete: 2023. február 08.

Játék időtartama: 2022. 02. 08., 11 óra – 2023. 02. 10. dél

Sorsolás:

Eredményhirdetés:

A „Valentin napi nyereményjáték” üzenőfali játék hivatalos leírása

I. A játék

A „Valentin napi nyereményjáték” elnevezésű játék szervezője a Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft., a továbbiakban Játékszín/ Szervező

II. Nyereményjátékban résztvevő személyek köre

A promócióban azon természetes személy vehet részt, aki

 • magyar állampolgár,

Cselekvőképes természetes személy

 • állandó bejelentett lakhelye Magyarország területén van,

Érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon

 • a Facebook közösségi szolgáltatás használatával az Játékszín hivatalos Facebook oldalán kommentben válaszol a játékot hirdető poszt kérdésére
 • a részvétellel pedig elfogadja a játékban való részvétel feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
 • 14 éven aluliak a játékban nem vehetnek részt, a 14 – 18 év közötti kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges a játékban való részvételhez.

III. Részvétel feltételei

A Játékos a játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, jelen Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

IV. Korlátozások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt,

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Egy játékos egy regisztrált Facebook fiókkal többször is részt vehet a játékban, amennyiben minden alkalommal végrehajtja a játékban leírtakat.

V. Játékmechanizmus

 • A játék során a felhasználó a játékot hirdető posztban feltett kérdésre hozzászólásban (kommentben) válaszol, ezzel részt vesz a játékban, és a játékszabályzatot elfogadja.
 • A kérdésre 2023. 02. 10. délig lehet válaszolni a Facebook oldalon az eredeti poszt alatt kommentben. A nyertest a válaszadási határidőt követően 24 órán belül értesítjük.
 • A nyertesek és pótnyertesek sorsolása, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva a ......... számítógépes program alkalmazásával történik 2023.02.23-án

A sorsolást követően a Szervező a Játékszín hivatalos Facebook oldalán, az adott poszt alatt kommentben teszi közzé a nyertes nevét.

VI. Játék időtartama

Időtartam: 2023. 02. 08., 11 óra – 2023. 02. 10. dél

VII. A játék során megnyerhető nyeremények

 • 2 belépőjegy a Nagyvárosi fények előadására
 • 2 belépőjegy a Dolgok, amikért érdemes élni előadásra
 • 2 virágcsokor a Virággal egy mosolyért felajánlásaként

VIII. Nyereménnyel kapcsolatos kikötések

 • A nyertest a Játékszín hivatalos Facebook oldalán üzenetben értesítjük. A játékos jelen játékszabályzat elfogadásával, nevének kiírásához, a Facebook posztban történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel a játékos jelen játékszabályzatot elfogadja.
 • Amennyiben a nyertes az eredményhirdetést követő 1 munkanapon belül nem veszi fel a szervezővel a kapcsolatot privát üzenetben a Facebookon keresztül, annak helyébe a pótnyertes lép, akit a nyertessel azonos napon sorsolunk ki e célból.
 • A játék nyertesének nevét az Játékszín hivatalos Facebook oldalán hirdetjük ki.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatók.
 • A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A nyereményként kisorsolt eseményen való részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költséget (kivéve adóvonzat) a Nyertes maga viseli.

IX. A szervező jogai

 • Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá.
 • Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.
 • A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a jelen játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.
 • Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a játék átmeneti vagy végleges leállásáért.
 • A korábbi Facebook regisztráció hiányosságáért (névelírás stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
 • A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak.
 • A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz.

X. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

Az adatkezelő

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

Cégnév: Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48

Cégjegyzékszám: 01-09-915771

Email cím: info@jatekszin.hu

A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i) Játékosok esetében

Facebook profilnév

(ii) Nyertes esetében

 • név
 • telefonszám
 • email cím

Kézbesítési cím

Az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán.

Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

Az adatkezelés tartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

A Játékos az info@jatekszin.hu email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezléshez adott hozzájárulását.

Törlés

A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz az info@jatekszin.hu email címen keresztül.

Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonoylításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

Adatbiztonság

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Vegyes rendelkezések

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az igényérvényesítés menetéről részletesen tájékozódhat a

https://www.jatekszin.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ oldalon.

Dátum: Budapest, 2023. február 8.

Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.