Adatkezelési tájékoztató

I. A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) célja, a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok alapján, hogy tájékoztassa a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) nézőit és honlapjának látogatóit (a továbbiakban: Érintettek) az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról, a kötelező adatvédelmi szabályokról, elvekről, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre, valamint arról, hogy milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki az Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra, azokról közvetlenül kapnak tájékoztatást az érintettek.

Az Adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait és a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról.

Az Adatkezelő elkötelezett nézői személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja nézői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető az Adatkezelő által üzemeltetett jatekszin.hu weboldal kezdő oldalának láblécében.

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítása esetén az Adatkezelő az Érintetteket a módosított Adatkezelési tájékoztató www.jatekszin.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

II. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Az Adatvédelmi tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatvédelmi tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve a Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023.07.24-től visszavonásig hatályos.

III. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

IV. Adatkezelés az Adatkezelőnél

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelőnél kizárólag abban az esetben kerül sor, ha:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás),
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (szerződés teljesítése),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség),
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (jogos érdek),
 5. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással vagy szóban létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a szóbeli, ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A Rendelet szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szolgáltatást nem vehet igénybe.

V. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: 01-09-915771
Székhelye és levelezési címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 48.
Elektronikus levelezési címe: info@jatekszin.hu

Telefonszáma: +36-1-331-8925
Adószáma: 20319386-2-42

Honlap: www.jatekszin.hu

VI. A Felhasználók köre:

A jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján az alábbi adat alanyok (a továbbiakban: Érintettek) adatai kerülhetnek az Adatkezelőhöz:

- a Honlapon keresztül a hírlevélre regisztrált érdeklődők,

- a Honlap látogatói

- az Adatkezelő előadásaira jegyet váltó nézők

- az Adatkezelő social media oldalait követők

- a Színház nézői, látogatói.

Az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel.

Az Adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kerül sor.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Erről részletesebb tájékoztatást jelen tájékoztató IX. fejezete tartalmaz.

VII. Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 1. Jegyértékesítés

Jegy vásárlására személyesen és elektronikusan is lehetőség van. Elektronikus úton történő vásárlás esetén a vásárlás az Interticket Kft. weboldalán (www.jegy.hu) a Tickets! rendszeren keresztül zajlik. A www.jatekszin.hu weboldalról indított jegyvásárlás során is a www.jegy.hu oldalra, az Interticket Kft. Tickets! rendszerébe kerül átirányításra az Érintett. A jegypénztárban és az elektronikus úton vásárolt jegyek nyomtatása is az Interticket Kft. rendszeréből történik.

A jegy vásárlásakor (személyesen vagy online történő vásárláskor is) megadandó személyes adatok az Interticket Kft. rendszerében (Tickets! rendszer) kerülnek rögzítésre.

A jegyvásárlással összefüggő személyes adatokat az Interticket Kft. Adatfeldolgozóként kezeli és tárolja. Jegyvásárlás esetén az Interticket Kft. rendszeréből kerülnek a számlázáshoz szükséges adatok továbbításra az Adatkezelő által igénybe vett számlázó rendszerbe.

A jegyvásárlás során (személyesen vagy online történő vásárláskor is), a Tickets! rendszerbe rögzített személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az előadások nézettségének, a közönség összetételének elemzése céljából kezeli. A kimutatásokat az Adatkezelő belső felhasználásra készíti, harmadik féllel nem osztja meg.

a) Adatfeldolgozó: Interticket Kft, a jegyértékesítő rendszer üzemeltetője

Adatkezelés célja: jegyértékesítés

A kezelt adatok köre:

 • Regisztrációhoz: név, e-mail cím, jelszó
 • Jegyvásárláshoz: teljes név, pontos lakcím (ország, megye, település, irányítószám, közterület neve, házszám)

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás ideje: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. Szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő

b) Az Adatkezelő által igénybe vett fizetési szolgáltató:

GP Direct

Székhely: 7 Welbeck Rd, South Harrow, Harrow HA2 0RQ, Egyesült Királyság

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: https://gpdirect.co.uk

Abban az esetben, ha a jegyvásárlás közvetlenül az Adatkezelő jegypénztárában vagy a Közönségszervezésen keresztül történik, a fizetés a fizetési szolgáltató által üzemeltetett bankkártya terminálokon keresztül zajlik.

Amennyiben a jegyvásárlás a jegy.hu oldalon keresztül történik, a jegy.hu adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.

Átadott adtok köre: bankkártya adatai

c) Az Adatkezelő által igénybe vett számlázó: Számlázz.hu rendszere

KBOSS.hu Kft.

Székhely:

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakcióhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályban foglalt határidőig történő megőrzése

Elektronikus vásárlás esetén az InterTicket Kft-től kerülnek az adatok át a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatóhoz (Szamlazz.hu rendszer). Ez a rendszer állítja ki a vonatkozó nyugtát / számlát és továbbítja a Vásárlónak, az Adatkezelőnek és a NAV-nak.

Jegypénztárban történő vásárlás esetén a vásárló személyes adatai csak abban az esetben kerülnek továbbításra, amennyiben a vásárló számlát igényel.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma, időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben azt az Érintett megadta). Amennyiben az Érintett a számviteli bizonylat kiállításához szükséges személyes adatait nem adja meg, a vásárlás meghiúsul.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Az adatkezelés ideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény alapján a megőrzési kötelezettség a számla kiállításától számított 8 (nyolc) év.

Az adattárolás módja: elektronikus.

 1. Marketing célú adatkezelések:

Az Adatkezelő saját Honlapot is működtet (www.jatekszin.hu), melynek célja az Adatkezelő előadásairól, eseményeiről való tájékoztatás.

Honlap üzemeltetője: Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Kft.

A Honlap működése során sütiket használ a felhasználói élmény fokozása, a honlapra látogatók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése céljából, mely süti használat szintén személyes adatkezelésnek minősül. Az így megvalósuló adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelő Süti szabályzata tartalmazza.

A Honlapon keresztül az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a weboldalon megjelenő újdonságokról, hírekről a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása, mely hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről.

Adatfeldolgozó: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://mailchimp.com/legal/

A kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott név, e-mail cím,

Adatkezelés célja: hírlevél küldése, az arra regisztrált Érintettek teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a weboldalon megjelenő újdonságokról, hírekről.

Az adattárolás módja: elektronikus

Kép- és hangfelvételek

Az Adatkezelő az egyes előadásai, rendezvényei illetve az Adatkezelő, mint szervező, valamint annak egyéb szolgáltatásai bemutatására, népszerűsítésére és azok igénybevételének előmozdítására szolgáló promóciós anyagok (social media posztok, rövidfilmek, fényképek) elkészítése céljából kép és hangfelvételeket készíthet. Bővebb információ ezen adatkezelések köréről a Kép-és hangfelvételekről szóló adatvédelmi tájékoztatóban található. https://www.jatekszin.hu/adatkezelési-tájékoztató-a-kép-és-videofelvételek-készítéséhez/

Nyereményjáték

Az Adatkezelő előadásainak, rendezvényeinek népszerűsítése érdekében alkalmanként nyereményjátékokat szervez a különböző közösségi oldalain, de legfőképp az Adatkezelő saját Facebook és Instagram oldalán. A nyereményjátékok szabályzata és a kapcsolódó adatkezelések részletezése megtalálható a Játékszabályzatban. https://www.jatekszin.hu/a-játékszín-nyereményjátéka/

Közösségi média megjelenés

Az Adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A Facebook oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék a szervezett előadások kínálatát, betekintést nyújtsanak az intézmény életébe. A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, előadások bemutatása és népszerűsítése, a Színház működését érintő eseményekről, hírekről való tájékoztatás Ahhoz, hogy az Érintett a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook oldalakon a követők személyes adatait az Adatkezelő a követők önkéntes hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az érintett az adatkezelő Facebook oldalán történő szolgáltatás igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az Adatkezelő Instagram oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az Instagram oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az Adatkezelő által szervezett előadásokat és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. Az Instagram oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, előadások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy az Instagramon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez az Instagram szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat az Instagram üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban az Instagram oldalán talál: https://help.instagram.com/519522125107875

Az Adatkezelő YouTube csatornát is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A YouTube csatornát az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az Adatkezelő által szervezett előadásokat és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. A YouTube csatorna használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, előadások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy YouTube-on keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a YouTube szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a YouTube üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a YouTube oldalán talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Adatkezelő TikTok oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A TikTok oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az Adatkezelő által szervezett előadásokat és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. A TikTok oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, előadások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy a TikTokon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a TikTok szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a TikTok üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a TikTok oldalán talál: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) alkalmazása

Az Adatkezelő a jogszabályban (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény (Szvtv.)) meghatározott jogalappal és az egyéb előírások figyelembevételével elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A kamerák az Adatkezelő üzemeltetésében vannak, a felvételek tárolásáról is az Adatkezelő gondoskodik.

Az Adatkezelő a székhelyén üzemelteti a kamerarendszert:

A kamerarendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására a törvényi rendelkezések figyelembevételével az alábbi szabályok irányadóak:

Az elektronikus megfigyelőrendszer elemei

Az Adatkezelő a kamerával megfigyelt területeket egy kategóriába sorolja a megfigyelés célja alapján, ehhez igazítva a megőrzési időt.

Megfigyelési cél a jelentős értékű vagyontárgy, valamint az emberi élet, testi épség védelme. A felvételek a rögzítéstől számított 5 napon belül automatikusan felülíródnak, ezáltal törlésre kerülnek. Az, akinek jogos érdekét a felvétel érinti, a felvétel törlési idején belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az általa megjelölt adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Hatóság megkeresésére a kimentett felvételt a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre nem kerül sor 15 napon belül, attól számítva, hogy a felvétel megsemmisítés mellőzését kérték, úgy a felvétel késedelem nélkül törlésre kerül. Ellenkező esetben a felvétel adatkezelése tovább folytatódik.

Az Adatkezelő semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

 • szenzitív területeken, különösképpen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, színészbüfében,
 • közterületen.

Az Adatkezelő kizárólag a szükséges mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába az elektronikus megfigyelés kapcsán.

A kamerarendszer üzemeltetéséről szóló tájékoztató-tábla a megfigyelt területre történő összes lehetséges hivatalos belépési ponton kihelyezésre került.

A kameraképek megtekintése

Az Adatkezelő által készített felvételekhez – a magánszféra minél nagyobb védelme érdekében – csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

Az Adatkezelőnél a felvételekbe betekintési joga kizárólag az ügyvezetőnek és a műszak vezetőnek van. A betekintésre kizárólag olyan események tisztázása érdekében kerülhet sor, amely a kamera működtetését szükségessé tették.

Az adatkezelés célja: jelentős értékű vagyontárgy védelme, biztonságos tárolása és az emberi élet, testi épség védelme.

A kezelt adatok köre: különösen az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő).

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Az adattárolás határideje:

 • a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 5 azaz öt nap elteltével törlésre (felülírásra) kerül automatikusan
 • amennyiben kérték adott felvétel-rész kimentését (megsemmisítés mellőzését) a jog vagy jogos érdek igazolásával, ám a hatósági megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 15, azaz tizenöt nap elteltével törlésre kerül.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

Az Érintettek jogosultak bármikor díjmentesen törölni adataikat az Adatkezelő hírlevélküldő listájáról a hírlevélben szereplő leiratkozó hivatkozáson keresztül,

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. Szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon.

Az Adatkezelő előadásaira vásárolt jegyek kapcsán, az Érintett által megadott számlázási adatokat az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó tárolja maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

IX. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló további adatfeldolgozók

Az alábbiakban a már fent említett adatfeldolgozók listája kerül felsorolásra:

Az Adatkezelő Honlapjának tárhelyét biztosító társaság:

Név: PythonAnywhere LLP

Székhely: 5 The Green, Richmond TW9 1PL United Kingdom

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: https://eu.pythonanywhere.com/privacy_v2/

Adatkezelés célja: A tárhely és a honlap biztosítása.

Az Adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója:

Név: Integrity Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.

Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://integrity.hu/adatvedelem/

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő elektronikus kommunikációjának biztosítása, az Érintettekkel történő kommunikáció megvalósulása, amennyiben az érintett e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozó:

Név: The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://mailchimp.com/legal/

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az arra regisztrált Érintettek számára

Adatkezelő által igénybe vett jegyértékesítési rendszert üzemeltető társaság

Név: InterTicket Kft

Székhely: 139 Budapest, Váci út 99.

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-szabalyzat

Adatkezelés célja: jegyértékesítés

Bankkártyás fizetést lebonyolító adatfeldolgozó:

Név: GP Direct

Székhely: 7 Welbeck Rd, South Harrow, Harrow HA2 0RQ, Egyesült Királyság

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://gpdirect.co.uk/

Adatkezelés célja: jegy ellenértékének bankkártyával történő kifizetése, amennyiben a jegyvásárlás személyesen az Adatkezelő jegypénztárában vagy a Könzöség szervezésen kerezstültörténik

Adatkezelő által igénybe vett számlázó:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezelés célja: számlázás.

A számlázással kapcsolatos adatokat a számlázással megbízott Adatfeldolgozó tárolja.

A biztonsági kamerák üzemeltetője:

Név: Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48.

Adatkezelés célja: vagyon- és személyvédelem

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai feltételekkel rendelkeznek és az ezekhez szükséges követelményeket betartják és végrehajtják. Az Adatkezelő kijelenti, hogy szolgáltatás nyújtása során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik a fenti követelménynek megfelelnek. Az adatfeldolgozók erre irányuló nyilatkozatai az Adatkezelő rendelkezésére állnak.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

X. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az Adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az érintett, az adatkezelő weboldalán, Facebook oldalán, vagy egyéb felületein történő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől szolgáltatást nem vehet igénybe, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Különleges adatok kezelésére nem kerül sor az adatkezelőnél. A bármely módon a vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott ilyen adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

XI. Süti szabályzat

Az Adatkezelő a Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, az Érintettek viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő sütiket (cookie) használja:

 • HTTP-süti: Információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket az Érintettek gépén maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármikor törölhető a böngészőből.
 • Feltétlenül szükséges süti: Nélkülözhetetlenek a Honlap és annak egyes funkciói működéséhez, a Honlapon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás érdekében a rendszer session cookie-val (munkamenet süti) azonosítja az Érintettek számítógépét. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Érintettekről olyan információkat, amelyeket marketing célból fel lehetne használni, amelyekkel az Érintetteket azonosítani lehetne (személyes adat), illetve amelyek emlékeznének arra, hogy az Érintett milyen más honlapokon, a Honlap milyen aloldalain járt.
 • Funkcionális süti: A Honlap megtekintésekor, de nem a www.jatekszin.hu (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél domain-jéről tölti le az Érintett böngészője (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a Facebook), tekintettel arra, hogy a Honlap részben ilyen Third-party elemekből áll. A sütik a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor például az Érintett felkeresi a Honlapot, vagy megtekinti valamely hirdetésüket. A harmadik fél (például hirdető) ezen sütik segítségével akár az Érintett teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon honlapok tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik az ilyen típusú sütik blokkolását/letiltását. Ezen sütik felett awww.jatekszin.hu -nak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük az Érintetteket, tekintsék át ezen harmadik felek sütikkel (Third party sütik) kapcsolatos tájékoztatóit.

Annak érdekében, hogy a Honlap használatát, látogatásait elemezhessük (a Honlap és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a feliratkozások figyelése), sütit helyezünk el a böngészőben, ezáltal az Érintettek számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére, amellyel a Honlapot böngészi és használjuk ezt, amennyiben ehhez az Érintettek előzetesen, kifejezetten hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulást az Érintettek a Honlapon megjelenő szövegsávon található „Elfogad” gombra kattintva adja meg. A sütik által nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Facebook pixel (Facebook cookie):

A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a Honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén a Honlap látogatói számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg.

XII. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az Adatkezelő a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére felhő alapú szolgáltatásokat használ. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ilyen felhő alapú alkalmazás igénybevételekor a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az Adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, a jelszót az Adatkezelő másnak nem adja át, a felhő alapú tárhelyeken tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Az Érintettek e felhő alapú rendszer használatához szükséges adattovábbításhoz jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

XIII. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasz érkezik az Adatkezelőhöz az adatkezelés célja az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése jogszabályi előírások, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény alapján kötelező.

Az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet, illetve az arra adott válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, így a személyes adatokat 5 évig kezeli.

XIV. Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel az Érintettek személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

XV. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Hozzáférési jog

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adataikat kezeli-e. Amennyiben az adatkezelés megvalósul, az Érintett információt kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a az Érintett adatait. Érintett kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő az általa kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz biztosítson az Érintett számára hozzáférést.

Az Érintett a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48), az info@jatekszin.hu címre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az Érintett más módon is beazonosítsa.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját a hiányos személyes adatok kiegészítését az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48), illetve az info@jatekszin.hu címre küldött e-mailben.

 1. Törléshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48), illetve azinfo@jatekszin.hu címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését abban az esetben, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,

b) az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

e) uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.

 1. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48), illetve azinfo@jatekszin.hu címre küldött e-mailben kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelést jogellenesnek tartja, de valamilyen okból nem kéri a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48), illetve azinfo@jatekszin.hu címre küldött e-mailben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel az érintett személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.

Az Adatkezelő az Érintettet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol:

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy 30 napon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

30 nap

Helyesbítéshez való jog

30 nap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

30 nap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az info@jatekszin.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1066 Budapest, Teréz krt. 48) kérhet tájékoztatást. Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasza van, először célszerű az Adatkezelővel egyeztetni.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

XVI. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. Levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az Adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az Adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintettet.

XVII. Egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a Tájékoztató módosítását köteles honlapján közzétenni. Az Érintett a Honlap további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

1. számú melléklet