A Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi előadás, rendezvény (a továbbiakban külön-külön Rendezvény, együttesen: Rendezvények) tekintetében az Adatkezelő által vagy megbízásából készített hang - és képfelvételek – ideértve különösen aképfelvételek, fényképek, videófelvételek – (a továbbiakban: „Felvétel”) elkészítése és felhasználása során az alábbiak szerint kerül sor az érintettek személyes adatainak kezelésére (azokban az esetekben, ha a kép-, videó- illetve hangfelvételről az érintett felismerhető), melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaikról.

Az adatkezelő

A Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48., cégjegyzékszám: 01-09-915771, telefon: +36-1-331-8925, e- mail: info@jatekszin.hu , webcím: www.jatekszin.hu).

Az Adatkezelő határozza meg a Felvételek elkészítése és felhasználása során kezelt adatok körét, valamint az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját és egyéb lényeges feltételeit. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy Felvételek elkészítésére a Rendezvényeken harmadik személyek (sajtó, szponzorok) részére is adhat engedélyt, azonban ilyen esetben az Adatkezelőszemélyes adatot nem kezel, és önálló adatkezelőnek az ilyen harmadik személy minősül, aki az érintettek személyes adatait saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli.

A kezelt adatok köre

A Rendezvény területére belépő személyeknek a Felvételen látszódó arcképmása és egyéb, a Felvételen megjelenő testrészei, továbbá ezen személyek hangja (azzal, hogy külön képfelvételek és hangfelvételek is készülhetnek).

Adatkezelési cél

Az adatokat az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy azokból (azaz a Felvételekből) az egyes Rendezvények, a Rendezvények összessége, illetve az Adatkezelő, mint szervező és annak egyéb szolgáltatásai bemutatására, népszerűsítésére és azok igénybevételének előmozdítására szolgáló, promóciós anyagok (social media posztok, rövidfilmek, fényképek) kerüljenek elkészítésre az adott Rendezvény ideje alatt és a Rendezvényt követő 5 éves időtartamban az adott Rendezvény vonatkozásában, továbbá több egymást követő Rendezvény vonatkozásában.

Adatkezelés időtartama

A Felvételeket, és ezáltal az azokba foglalt személyes adatokat az Adatkezelő határozatlan ideig kezeli, azaz mindaddig, amíg azok a jelen dokumentumban foglalt adatkezelési cél érdekében észszerűen felhasználhatóak.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogos érdeke.

Jellemzően színházi bemutató (premier) alkalmával, kerek számú alkalommal megrendezett vagy egyéb évfordulós Rendezvények előtt, vagy az azokat követő 5 éven belül), visszatekintő jellegű, több korábbi Rendezvényre vonatkozó felvételkerülhet publikálásra. Marketing és promóciós célból a Felvételeket az Adatkezelő közzéteszi weboldalán, valamint közösségi oldalain.

Adatfeldolgozás, a személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adattovábbítás

Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve az alább megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

Az Adatkezelő ezen tevékenységének ellátásához a következő Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Mindazon megbízottak, akik a Felvételeket az érintettekről elkészítik (fotósok).

JUHÁSZ TAMÁS
1155 Budapest, Rekettye utca 51.  1.A
Kisadózó: 68699985-1-42
Nysz.: 52123281

Szekrényessy Szolgáltató Szociális
Szövetkezet
Siófok
Akácvirág utca 4 B ép.
8600
Magyarország
ADÓSZÁM: 25155059-2-14
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU25155059

Az Adatkezelő Honlapjának tárhelyét biztosító társaság

Név: PythonAnywhere LLP

Székhely: 5 The Green, Richmond TW9 1PL United Kingdom

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: https://eu.pythonanywhere.com/privacy_v2/

Adatkezelés célja: A tárhely és a honlap biztosítása.

Az adatok kizárólag az Európai Unióban található szervereken kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő szponzorai részére átadhatja a felvételeket. A szponzorok listája az Adatkezelő weboldalán elérhetőek.

A Felvételek felhasználása, nyilvánosságra hozatala

A Felvételek által tartalmazott személyes adatok kizárólag a promóciós anyagok jelen dokumentum szerinti előállítása és nyilvánosságra hozatala körében kerülnek kezelésre. Kizárólag olyan Felvétel kerül előállításra és nyilvánosságra hozatalra, ami az érintetteket az adott Rendezvényen való részvétel körében az érintettek számára általában előre látható magatartások során, szituációkban és kontextusokban szemlélteti, azzal, hogy az érintettre általánosságban és az Adatkezelő számára nyilvánvalóan hátrányos felvételek nem kerülnek ide. A korábban létrehozott és nyilvánosságra hozott felvételek egyes része, elemei (ideértve akár külön a kép és a hangfelvételt is) további promóciós anyagok is felhasználásra kerülhetnek. A promóciós anyagokfelhasználásra kerülő Felvételek az alábbi okokból és módokon, az Adatkezelő jóhiszemű és az érintettek érdekeit nem sértő belátása szerint kerülhetnek módosításra:

● esztétikai okokból a képfelvétel élessége, színmélysége;

● a Felvételen feltűnő márkajelzés vagy a Játékszín-en kívüli vállalkozásra utalás, azok kitakarása végett;

● sértő tartalmak, azok kitakarása végett.

A Felvételek az alábbi módokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra az Adatkezelő jelen dokumentum közzétételekor hatályos gyakorlata szerint:

● a Rendezvények, illetve az Adatkezelő mindenkori reklámjai

● az Adatkezelő rendelkezésére álló és általa elérhető online felületeken, közösségi médiában.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedésekről az Adatkezelő az alábbi linken található Általános adatvédelmi szabályzatának Adatbiztonsági intézkedésekről szóló 14. fejezetében ad bővebb tájékoztatást: https://www.jatekszin.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezelésére vonatkozóan, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatkezelés folyamatban van-e, illetve ha igen, akkor milyen célból, jogalapon stb.). Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az adatok helyesbítéséhez való jog – a kezelt adat jellegénél fogva – nem vagy csak korlátozottan gyakorolható. Az érintett a GDPR 17-18. cikkében foglaltak szerint jogosult kérni az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében kérjük, forduljon elsősorban hozzánk, info@jatekszin.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő székhelyére címzett levelében.

Ennek eredménytelensége esetén, az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.